© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Balesetek dokumentálása (64. §)  A munkabaleset az Mvt alapján olyan baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során  vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétõl és idõpontjától, valamint a munkavállaló  (sérült) közrehatásának mértékétõl függetlenül. Munkabaleset a munkavégzéshez  kapcsolódó közlekedés, szállítás, üzemi étkeztetés során elszenvedett baleset is; nem  minõsül munkabalesetnek viszont a lakásról a munkahelyre, illetve a munkahelyrõl a lakásra  menet közben bekövetkezett baleset. (Kivétel, ha a munkáltató által biztosított jármûvel  történt a baleset.)  Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, a munkabaleseteken túl üzemi balesetnek  számít az a baleset is, ami a munkavállalót a munkába vagy onnan lakására (szállására)  menet közben éri. A foglalkozási betegségek is üzemi balesetnek számítanak. Nem számít  viszont üzemi balesetnek az a munkabaleset, amely kizárólag a sérült ittassága miatt,  engedély nélkül végzett munka során vagy szándékos sérülésokozás miatt következett be  (Ebtv 53.§(1)). A baleset üzemiségének elbírálása a társadalombiztosítási (kifizetõhely)  szerv hatáskörébe tartozik. A munkáltatónak a munkavédelmi törvény elõírásai szerint minden balesetet ki kell vizsgálni.  Amennyiben a munkáltató a bekövetkezett balesetet nem ismeri el munkabalesetként, úgy  köteles errõl értesíteni a sérültet (halál esetén a hozzátartozót), közölve a jogorvoslati  jogosultságot is (illetékes munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõség).  A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért  vétlenségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Hasonló képen felel a munkáltató a  munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért is.  Az iskola és a felsõoktatási intézmény felelõssége is ily módon kerül megállapításra, ha az  iskolai tanulót és a felsõoktatási intézmény hallgatóját a tanulmányokkal összefüggésben  vagy a gyakorlati oktatásban baleset éri.  A munkáltató csak akkor mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja,  hogy a baleset elháríthatatlan külsõ ok következménye volt, vagy maga a dolgozó okozta a  kárt kizárólagosan és elháríthatatlanul. A gyakorlatban kármegosztást alkalmaznak abban  az esetben, ha a kár részben a munkavállaló magatartása miatt keletkezett.  Mint ahogy az eddigiekből is látható, a balesetek dokumentálása, kivizsgálása és a  megelőzésükhöz kapcsolódó egyéb etvékenység kiemelt fontossággal bír. Vállaljuk, hogy a  szükséges dokumentációt a munkáltató részére elkészítjük, a kapcsolódó hatósági  folyamatokat koordináljuk.  Fontos tudni, hogy a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve  technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy  egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását  okozta, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.